برو به صفحه: SHINE YOUR KNOWLEDGE.

پوشش سرامیکی چیست؟

یک لایه با ساختار دی اکسید سیلیکون است که پس از خشک شدن به کریستالی شفاف، صاف و صیقلی با ویژگی خود پاکیزگی تبدیل می‌شود.

یک لایه با ساختار دی اکسید سیلیکون است که پس از خشک شدن به کریستالی شفاف، صاف و صیقلی با ویژگی خود پاکیزگی تبدیل می‌شود.

WHAT IS CERAMIC COATING?

یک لایه با ساختار دی اکسید سیلیکون است که پس از خشک شدن به کریستالی شفاف، صاف و صیقلی با ویژگی خود پاکیزگی تبدیل می‌شود.

برو به صفحه: How does the coating work?
برو به صفحه: WHICH COATING IS THE BEST
برو به صفحه: Compare
برو به صفحه: WHAT A CERAMIC
COATING WON'T DO?
برو به صفحه: WHAT CAN I PROTECT ?
برو به صفحه: SELECT